Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienkY

Článok I.
Úvodné Ustanovenia

1. Internetový obchod na adrese https://www.vsetkopekne.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou Všetko pekne, s.r.o., so sídlom Mierová 27 , 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísanou v OR okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:  119600/B, IČO: 50 840 657 
(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
2. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
3. Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
4. Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
6. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúci podaním objednávky
potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred ustanoveniami VOP.
7. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené kúpnou zmluvou a VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.
8. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Článok II.
Kúpna zmluva

1. Ponukou tovaru sa rozumie umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu prostredníctvom katalógu tovaru. Ponuka tovaru má len informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
2. Objednávku realizuje kupujúci vyplnením formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy a spôsobu platby, kupujúci potvrdí svoju objednávku. Vyplnením a zaslaním formulára podá kupujúci záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi ním a prevádzkovateľom.
3. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.
4. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho, t. j. objednávky, predávajúcim. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho, pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s VOP a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu kúpnej zmluvy správou na elektronickú adresu kupujúceho.
5. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.
6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.
7. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

Článok III.

Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.
2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 60 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim.
3. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo VOP kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho kupujúci neprevezme.
4. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre
uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.
5. Kupujúci je povinný bezodkladne nahlásiť všetky zmeny údajov uvedených v objednávke / kúpnej zmluve. V prípade nenahlásenia zmeny údajov je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady a škodu, ktoré mu v dôsledku tohto opomenutia vzniknú.
6. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou / kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v objednávke.

Článok IV.
Dodanie a prebratie tovaru

1. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí kupujúceho.
3. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob dopravy.
4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
6. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste dodania tovaru. Okamihom prevzatia tovaru na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Článok V.
Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a / alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
2. Kupujúci uhrádza kúpnu cenu platbou na dobierku, prevodom na účet kupujúceho alebo prostredníctvom platobnej brány Shoptet pay.
3. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
4. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
5. Pri voľbe platby prostredníctvom platobnej brány Shoptet pay, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením použitím online formulára Shoptet pay, ktorý sa zobrazí pri dokončení objdnávky.
6. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a spotrebiteľa, vrátane vlastnoručného podpisu spotrebiteľa a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. 
3. Podmienkou pre účinné odstúpenie od zmluvy je, aby vrátený tovar nebol poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale. Spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Podmienkou je tiež vrátenie tovaru do 14 dní od jeho doručenia. 
4. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
a) predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený a z hygienických
dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť,
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
g) predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť.

6. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátenia poskytnutého tovaru. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí).
7. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec.
8. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľ objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov, týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim, porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.
9. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), je každý prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorou je kupujúci, poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov. 

Kupujúci vykonaním objednávky na www.vsetkopekne.sk poskytuje v zmysle GDPR prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom spracovania elektronickej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP, zúčtovania platby za tovar, doručenia tovaru, nevyhnutnej komunikácie s kupujúcim a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi internetového obchodu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). 

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ o kupujúcom spracúva, sú v rozsahu identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov kupujúceho, údajov o objednávkach a zakúpenom tovare a údajov nevyhnutných na uskutočnenie platby za tovar. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim v rámci objednávky je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude môcť prevádzkovateľ s kupujúcim uzatvoriť zmluvný vzťah.

Prevádzkovateľ je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje kupujúceho na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti kupujúceho, uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie v zmysle osobitných predpisov. 

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje kupujúceho aj za účelom zasielania personalizovaných informácií (informácie o zľavách, novinkách a pod. súvisiacich so zakúpeným tovarom) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a to po dobu 2 rokov. 

Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené obchodným partnerom prevádzkovateľa, ktorí zabezpečujú podporné služby ako účtovníctvo, bankové služby, webhosting a prenájom platformy internetového obchodu, emailové a cloudové služby, kuriérske a poštové služby; daňovému úradu; Slovenskej obchodnej inšpekcii a iným kontrolným orgánom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona. V špecifických prípadoch môže byť umožnený prístup k osobným údajom aj ďalším subjektom ako napr. advokát/právnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

Doba uchovávania osobných údajov: 
-daňové/účtovné doklady: 10 rokov,
-dokumenty týkajúce sa reklamácie: 5 rokov.

Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do USA ako tretej krajiny, v zmysle využívania služieb Gmail a Google Drive prevádzkovateľom. Ide o spoločnosť Google LLC, so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá je registrovanou spoločnosťou v programe EU-US Privacy Shield, čím poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov a zaručuje sa, že osobné údaj spracúva v zmysle zásad GDPR. Viac na: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. 

Práva kupujúceho a uplatnenie týchto práv 

Otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov a žiadostí na uplatnenie nižšie uvedených práv môže kupujúci posielať najmä písomne na e-mail alebo poštovú adresu prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví týchto VOP.

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:
-požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom,
-na opravu poskytnutých osobných údajov,
-na vymazanie poskytnutých osobných údajov,
-na obmedzenie spracovania osobných údajov,
-právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
-na prenos osobných údajov na iného prevádzkovateľa,
-podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je možné nájsť na spodnej lište internetového obchodu. Článok VIII.
Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
2. Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa vzťahuje na tovar, resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode prevádzkovateľa spotrebiteľom. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je teda spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.
5. Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
7. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.
8. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho prostredníctvom písomnej reklamácie s vlastnoručným podpisom spotrebiteľa, ktorá musí obsahovať čo najvýstižnejšie popísanie vady, pre ktorú spotrebiteľ tovar reklamuje. Predávajúci je pritom povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.
9. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru a písomnej reklamácie znáša spotrebiteľ.
10. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
11. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
12. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:
a) bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
b) výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c) výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

13. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:
a) výmenu tovaru,
b) odstúpenie od zmluvy.
14. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
15. O konkrétnom výbere práva, ktoré má spotrebiteľ v súvislosti s uplatnením reklamácie rozhodne prevádzkovateľ.
16. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa.
17. V prípade, že bude reklamácia vyhodnotená ako neopodstatnená, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spotrebiteľovi. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. V prípade, že si spotrebiteľ v tejto lehote reklamovaný tovar nevyzdvihne, postupuje predávajúci v zmysle tretej vety bodu 16. reklamačného poriadku.
18. Ak spotrebiteľ podá opakovane neopodstatnenú reklamáciu v tej istej veci, prevádzkovateľ nie je povinný sa ňou zaoberať.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.
2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.
5. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom ich zverejnenia na adrese internetového obchodu.